Thursday, June 24, 2010

Shiva Sahasranama -- Shiva Purana Version

Many eons ago, a fierce war was raged between gods and the demons. The gods received a sound trashing and fled. While they were running away, they happened to encounter vishnu. When Vishnu asked the reason and learnt about it, he advised the gods to start praying Lord Tripurari (Shiva) since "only he is capable of subduing these demons". Then saying so Vishnu also joined the gods to invoke Lord Shiva to their presence. Guided by Lord Vishnu they chanted the 1000 names of Lord Shiva.

[For the sake of convenience all these 1000 names have been grouped into categories containing 10 names each. ]1. Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu.


2. Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasara-sandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya.


3. Gouribharta, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva.


4. Madadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka.


5. Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gopta, Brahma.


6. Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana.


7. Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuberabandhu, Shrikanatha, Lokavarnottama.


8. Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama.


9. Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Data, Dayakara.


10. Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta.


11. Mahoushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma.


12. Somarata, Sukhi, Sompapa, Amritapa, Soumya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya.


13. Suhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharshi.


14. Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara.


15. Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha.


16. Goshakha, Shiva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhaya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma.


17. Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha.


18. Bhasmapriya, Bhasmashyai, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha.


19. Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana.


20. Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya.


21. Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Pourana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara.


22. Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Para-vara, Sulabha.


23. Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana.


24. Kshama, Jnanavana, Achaleshvara,Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarashi.


25. Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama.


26. Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna.


27. Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya.


28. Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalekshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani.


29. Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahm-amrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma.


30. Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Dirghatapa, Sthavishtha, Sthavira Dhruva.


31. Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Parmatapa, Samvatsarakara, Mantra-pratyaya, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara.


32. Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu.


33. Vasumana, Satya, Sarvapaphara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta.


34. Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanantha.


35. Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahotsaha, Mahabala, Mahabuddhi.


36. Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati.


37. Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma.


38. Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana.


39. Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta.


40. Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimochana.


41. Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balonmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta.


42. Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Guruda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara.


43. Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Tridhuli, Shipivishta.


44. Shivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirma, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati.


45. Maghavana, Koushika, Gomana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda.


46. Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi.


47. Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti.


48. Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharta.


49. Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha.


50. Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana.


51. Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha.


52. Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi.


53. Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha.


54. Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara,, Shishu, Giriraha, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi.


55. Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu.


56. Jnanaskandamahaniti, Vishvotipatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha.


57. Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Paphari.


58. Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna.


59. Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Puruhuta, Purushruta, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu,Dhanagama.


60. Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanbhutarata, Dhvani, Araga, Nayandyaksha.


61. Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya.


62. Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri.


63. Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragranti, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakapa, Mahakalpa, Kalpaviriksha, Kaladhara.


64. Alankarishnu, Achala, Rochishnu, Vikramonnata. Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi.


65. Shatrupreamathi, Padapasana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata.


66. Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamisraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila.


67. Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru.


68. Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara.


69. Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreye.


70. Nishshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishalya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chatrubhava.


71. Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka.


72. Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramurddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi.


73. Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika.


74. Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramfala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada.


75. Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara.


76. Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara.


77. Shreshtha, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari.


78. Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha.


79. Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrit, Dharmasambhava, Dambha.


80. Alobha, Arthavit, Shambhu, Sarvahbutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-futaloka, Trymbaka.


81. Nagabhushana, Andhakari, Makhaveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu.


82. Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita.


83. Punya, Sukumara, Sulochana, Samageyapriya, Akrura, Punyakirti, Anaymaya, Manojava, Tirthakara, Jatila.


84. Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka.


85. Kaladhara, Mahakala, Bhuasatyapraryana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu.


86. Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kanta, Sarvashastrahadvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagranti.


87. Anu, Shuchismita, Prasannatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakra, Jaleshvara, Tumbavina.


88. Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trllokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta.


89. Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramandhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapala, Hamsa, Hamsagati.


90. Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati.


91. Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapa, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya.


92. Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha.


93. Nirupadrava, Darpha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakriti, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha.


94. Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaryaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana.


95. Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrit, Suprita, Sumukha, Suksha.


96. Sukara, Dakshinaila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita.


97. Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha.


98. Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrit, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya,Bhushana, Bhuti.


99. Bhutakrit, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti.


100. Vivikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.
Courtesy: Shiva Purana by B.K. Chaturvedi , Diamond Pocket Books (Pvt) Ltd.


Note:  The order of names mentioned in the above book is different from the order mentioned in the blog. I've changed  in accordance with the popular Shiva Purana version of Shiva Sahasranama. 

Wednesday, June 23, 2010

Shiva Sutras

The Aphorisms of Shiva ( Siva Sutras) are a late reiteration of the Vedic view of consciousness. According to legend, Vasugupta  `saw' the aphorisms (sutras) in his dream. Siva Sutras led to the flowering of the Kashmir school of consciousness (Kashmir Shaivism). It is due to a very clear exposition of the issues the Kashmir Shaivism has come to be quite influential in contemporary scholarship.

The universal and the individual in the Shiva Sutras.According to Shiva Sutras, the individual knowledge comes from associations. Owing to this our phenomenal knowledge can only be in terms of the associations of the outer world. But the associations in themselves need something to bind them together. The binding energy is called matrika. It is matrika that makes it possible for us to understand words or symbols strung together as language. Lacking matrika, computers cannot understand language or pictures. Universal consciousness, as a unity, is called Shiva or Bhairava. Shiva makes it possible for the material associations of the physical world to have meaning. But the domain of the union of Shiva and the phenomenal world is puzzling and astonishing (1.12). This is a restatement of a metaphor that goes back to the Rigveda where the mind is seen as two birds are sitting on a tree where one of them eats the sweet fruit and the other looks on without eating (RV 1.164.20); one of the birds represents the universal consciousness, the other the individual one. There is only one bird;the other is just the image of the first energized by the fruit! There is a paradox here which is left unresolved. But certainly root consciousness (Shiva, prakasa, cit) is what makes it possible to comprehend. In later texts the capacity of consciousness to reflect on itself is called vimarsa.

Another metaphor that has been used elsewhere is that of the sun of consciousness illuminating the associations in the mind. What facilitates this illumination is the \power of the will." Innate knowledge is taken to emerge from the mind, which is equated with mantra, taken here not as a formula but the inherent capacity to reflect. Mantra leads to the knowledge of the reality that lies beyond material associations. Consider sound made meaningful in terms of strings that, as words, have speci c associations. But what about the `meaning' of elementary sounds? This happens as one opens the `crack' between the universal and the individual. The individual then gets transformed into a state where knowledge is his food. The detachment from one's own associations is the key to the knowledge of the self|the universal being. One is supposed to take oneself as an outsider. By separating the senses from the source of consciousness, one is able to reach to the heart of the self.


First section --  Universal consciousness


1.1 Consciousness is the self.

1.2 (Ordinary) knowledge consists of associations.

1.3 Sets of axioms generate structures.

1.4 The ground of knowledge is matrika.

1.5 The upsurge (of consciousness) is Bhairava.

1.6 By union with the energy centers one withdraws from the universe.

1.7 Even during waking, sleep, and deep sleep one can experience the fourth state (transcending consciousness).

1.8 (Sensory) knowledge is obtained in the waking state.

1.9 Dreaming is free ranging of thoughts.

1.10 Deep sleep is m ay a, the irrational.

1.11 The experiencer of the three states is the lord of the senses.

1.12 The domain of the union is an astonishment.

1.13 The power of the will is the playful uma.


1.14 The observed has a structure.

1.15 By Fixing the mind on its core one can comprehend perceivable and emptiness.

1.16 Or by contemplating the pure principle one is free of the power that binds (to associations).

1.17 Right discernment is the knowledge of the self.

1.18 The bliss of the sight is the joy of samadhi.

1.19 The body emerges when the energies unite.

1.20 Elements unite, elements separate, and the universe is gathered.

1.21 Pure knowledge leads to a mastery of the wheel (of energies).

1.22 The great lake (of space-time) is experienced through the power of mantra.


Second section -- The emergence of innate knowledge


2.1 The mind is mantra.


2.2 Effort leads to attainment.


2.3 The secret of mantra is the being of the body of knowledge.


2.4 The emergence of the mind in the womb is the forgetting of common knowledge.


2.5 When the knowledge of one's self arises one moves in the sky of consciousness,the Shiva's state.


2.6 The guru is the means.


2.7 The awakening of the wheel of m atrik a (the elemental energies).

2.8 The body is the oblation.


2.9 The food is knowledge.


2.10With the extinction of knowledge emerges the vision of emptiness.


Third section -- The transformations of the individual


3.1 The mind is the self.

3.2 (Material) knowledge is bondage (association).

3.3 M ay a is the lack of discernment of the principles of transformation.

3.4 The transformation is stopped in the body.

3.5 The quieting of the vital channels, the mastery of the elements, the withdrawal from the elements, and the separation of the elements.

3.6 Perfection is through the veil of delusion.

3.7 Overcoming delusion and by boundless extension innate knowledge is achieved.

3.8 Waking is the second ray (of consciousness).

3.9 The self is the actor.

3.10 The inner self is the stage.

3.11 The senses are the spectators.

3.12 The pure state is achieved by the power of the intellect.

3.13 Freedom (creativity) is achieved.

3.14 As here so elsewhere.

3.15 Emission (of consciousness) is the way of nature and so what is not external is seen as external.

3.16 Attention to the seed.

3.17 Seated one sinks effortlessly into the lake (of consciousness).

3.18 The measure of consciousness fashions the world.

3.19 As (limited) knowledge is transcended, birth is transcended.

3.20 M aheshvari and other mothers (sources) of beings reside in the sound elements.

3.21 The fourth (state of consciousness) should be used to oil the (other) three (states of consciousness).

3.22 Absorbed (in his nature), one must penetrate (the phonemes) with one's mind.

3.23 The lower plane arises in the center (of the phoneme).

3.24 A balanced breathing leads to a balanced vision.

3.25 What was destroyed rises again by the joining of perceptions with the objects of experience.

3.26 He becomes like Shiva.

3.27 The activity of the body is the vow.

3.28 The recitation of the mantras is the discourse.

3.29 Self-knowledge is the boon.

3.30 He who is established is the means and knowledge.

3.31 The universe is teh aggregate of his powers.

3.32 Persistence and absorption.

3.33 Even when this (maintenance and dissolution) there is no break (in awareness) due to the perceiving subjectivity.

3.34 The feeling of pleasure and pain is external.

3.35 The one who is free of that is alone (with consciousness).

3.36 A mass of delusion the mind is subject to activity.

3.37 When separateness is gone, action can lead to creation.

3.38 The power to create is based on one's own experience.

3.39 That which precedes the three (states of consciousness) vitalizes them.

3.40 The same stability of mind (should permeate) the body, senses and external world.

3.41 Craving leads to the extroversion of the inner process.

3.42 When established in pure awareness, (the craving) is destroyed and the (empirical) individual ceases to exist.

3.43 Although cloaked in the elements one is not free, but, like the lord, one is supreme.

3.44 The link with the vital breath is natural.

3.45 Concentrating on the center within the nose, what use are the left and the right channels or susumna?

3.46 May (the individual) merge (in the lord) once again.


Courtesy : The Siva S utra : by Subhash Kak, Louisiana State University, Baton Rouge, Baton Rouge, USA, 2001

Tuesday, June 22, 2010

Shiva Sahasranama -- Rudrayamala Tantra version

OM śrī gaṇeśāya namaḥ |
pūrvapīṭhikā

OMkāranilayaṃ devaṃ gajavaktraṃ caturbhujam |
picaṇḍilamahaṃ vande sarvavighnopaśāntaye ||

śrutismṛtipurāṇānāmālayaṃ karuṇālayam |
namāmi bhagavatpādaśaṃkaraṃ lokaśaṃkaram ||

śaṃkaraṃ śaṃkarācāryaṃ keśavaṃ bādarāyaṇam |
sūtrabhāṣyakṛtau vande bhagavantau punaḥpunaḥ ||

vande śambhumumāpatiṃ suraguruṃ vande jagatkāraṇaṃ
vande pannagabhūṣaṇaṃ mṛgadharaṃ vande paśūnāṃpatim |

vande sūryaśaśāṃkavahninayanaṃ vande mukundapriyaṃ
vande bhaktajanāśrayaṃ ca varadaṃ vande śivaṃ śaṃkaram ||

tava tattvaṃ na jānāmi kīdṛśo.asi maheśvara |
yādṛśo.asi mahādeva tādṛśāya namo namaḥ ||

ṛṣaya ūcuḥ

sūta vedārthatattvaj¤a śivadhyānaparāyaṇa |
muktyupāyaṃ vadāsmabhyaṃ kṛpālo munisattama || 1||

kaḥ sevyaḥ sarvadeveṣu ko vā japyo manuḥ sadā |
sthātavyaṃ kutra vā nityaṃ kiṃ vā sarvārthasādhakam || 2||

śrī sūta uvāca

dhanyānmanyāmahe nūnamananyaśaraṇānmunīna |
vanyāśino vanevāsāna nyastamānuṣyakalmaṣāna || 3||

bhavadbhiḥ sarvavedārthatattvaṃ j¤ātamatandritaiḥ |
bhavadbhiḥ sarvavedārtho j¤āta evāsti yadyapi || 4||

tathāpi ki¤cidvakṣyāmi yathā j¤ātaṃ mayā tathā |
purā kailāsaśikhare sukhāsīnaṃ jagatprabhuma || 5||

vedāntavedyamīśānaṃ śaṃkaraṃ lokaśaṃkaram |
vilokyātīva santuṣṭaḥ ṣaṇmukhaḥ sāmbamīśvaram || 6||

matvā kṛtārthamātmānaṃ praṇipatya sadāśivam |
papraccha sarvalokānāṃ muktyupāyaṃ kṛtā¤jaliḥ || 7||

śrīskanda uvāca

viśveśvara mahādeva viṣṇubrahmādivandita |
devānāṃ mānavānāṃ ca kiṃ mokṣasyāsti sādhanam || 8||

tava nāmānyanantāni santi yadyapi śaṃkara |
tathāpi tāni divyāni na j¤āyante mayādhunā || 9||

priyāṇi śivanāmāni sarvāṇi śiva yadyapi |
tathāpi kāni ramyāṇi teṣu priyatamāni te ||
tāni sarvārthadānyadya kṛpayā vaktumarhasi || 10||

śrīsūta uvāca

kumārodīritāṃ vācaṃ sarvalokahitāvahāma |
śrutvā prasannavadanastamuvāca sadāśivaḥ || 11||

śrīsadāśiva uvāca

sādhu sādhu mahāprāj¤a samyakpṛṣṭhaṃ tvayādhunā |
yadidānīma tvayā pṛṣṭaṃ tadvakṣye śṛṇu sādaram || 12||

evameva purā gauryā pṛṣṭaḥ kāśyāmahaṃ tadā |
samākhyātaṃ mayā samyaksarveṣāṃ mokṣasādhanam || 13||

divyānyanantanāmāni santi tanmadhyagaṃ parama |
aṣṭottarasahasraṃ tu nāmnāṃ priyataraṃ mama || 14||

ekaikameva tanmadhye nāma sarvārthasādhakam |
mayāpi nāmnāṃ sarveṣāṃ phalaṃ vaktuṃ na śakyate || 15||

tilākṣatairbilvapatraiḥ kamalaiḥ komalairnavaiḥ |
pūjayiṣyati māṃ bhaktyā yastvetannāmasaṃkhyayā || 16||

sa pāpebhyaḥ saṃsṛteśca mucyate nātra saṃśayaḥ |
tato mamāntikaṃ yāti punarāvṛttidurlabham || 17||

ekaikenaiva nāmnā māṃ arcayitvā dṛḍhavratāḥ |
sveṣṭaṃ phalaṃ prāpnuvanti satyamevocyate mayā || 18||

etannāmāvalīṃ yastu paṭhanmāṃ praṇametsadā |
sa yāti mama sāyujyaṃ sveṣṭaṃ bandhusamanvitaḥ || 19||

spṛṣṭvā malliṃgamamalaṃ etannāmāni yaḥ paṭheta |
sa pātakebhyaḥ sarvebhyaḥ satyameva pramucyate || 20||

yastvetannāmabhiḥ samyaka trikālaṃ vatsarāvadhi |
māmarcayati nirdambhaḥ sa devendro bhaviṣyati || 21||

etannāmānusandhānanirataḥ sarvadā.amunā |
mama priyakarastasmānnivasāmyatra sādaram || 22||

tatpūjayā pūjito.ahaṃ sa evāhaṃ mato mama |
tasmātpriyataraṃ sthānamanyannaiva hi dṛśyate || 23||

hiraṇyabāhurityādināmnāṃ śambhurahaṃ ṛṣiḥ |
devatāpyahamevātra śaktirgaurī mama priyā || 24||

maheśa eva saṃsevyaḥ sarvairiti hi kīlakama |
dharmādyarthāḥ phalaṃ j¤eyaṃ phaladāyī sadāśivaḥ || 25||

OM

sauramaṇḍalamadhyasthaṃ sāmbaṃ saṃsārabheṣajam |
nīlagrīvaṃ virūpākṣaṃ namāmi śivamavyayam ||

|| nyāsaḥ ||

OM asya śrīśivasahasranāmastotramahāmantrasya śambhurṛṣiḥ |
anuṣṭupa chandaḥ | paramātmā śrīsadāśivo devatā |
maheśvara iti bījama | gaurī śaktiḥ |
maheśa eva saṃsevyaḥ sarvairiti kīlakam |
śrīsāmbasadāśiva prītyarthe mukhyasahasranāmajape viniyogaḥ |

|| dhyānam ||

śāntaṃ padmāsanasthaṃ śaśidharamakuṭaṃ pa¤cavaktraṃ trinetraṃ
śūlaṃ vajraṃ ca khaḍgaṃ paraśumabhayadaṃ dakṣabhāge vahantam |
nāgaṃ pāśaṃ ca ghaṇṭāṃ varaḍamaruyutaṃ cāṃkuśaṃ vāmabhāge
nānālaṃkārayuktaṃ sphaṭikamaṇinibhaṃ pārvatīśaṃ namāmi ||
OM namo bhagavate rudrāya |
OM hiraṇyabāhuḥ senānīrdikpatistarurāṭa haraḥ |
harikeśaḥ paśupatirmahāna saspi¤jaro mṛḍaḥ || 1||

vivyādhī babhluśaḥ śreṣṭhaḥ paramātmā sanātanaḥ |
sarvānnarāṭa jagatkartā puṣṭeśo nandikeśvaraḥ || 2||

ātatāvī mahārudraḥ saṃsārāstraḥ sureśvaraḥ |
upavītirahantyātmā kṣetreśo vananāyakaḥ || 3||

rohitaḥ sthapatiḥ sūto vāṇijo mantrirunnataḥ |
vṛkṣeśo hutabhugdevo bhuvantirvārivaskṛtaḥ || 4||

uccairghoṣo ghorarūpaḥ pattīśaḥ pāśamocakaḥ |
oṣadhīśaḥ pa¤cavaktraḥ kṛtsnavīto bhayānakaḥ || 5||

sahamānaḥ svarṇaretāḥ nivyādhirnirupaplavaḥ |
āvyādhinīśaḥ kakubho niṣaṃgī stenarakṣakaḥ || 6||

mantrātmā taskarādhyakṣo va¤cakaḥ pariva¤cakaḥ |
araṇyeśaḥ paricaro niceruḥ stāyurakṣakaḥ || 7||

prakṛnteśo giricaraḥ kulu¤ceśo guheṣṭadaḥ |
bhavaḥ śarvo nīlakaṇṭhaḥ kapardī tripurāntakaḥ || 8||

vyuptakeśo giriśayaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāta |
śipiviṣṭaścandramaulirhrasvo mīḍhuṣṭamo.anaghaḥ || 9||

vāmano vyāpakaḥ śūlī varṣīyānajaḍo.anaṇuḥ |
ūrvyaḥ sūrmyo.agriyaḥ śībhyaḥ prathamaḥ pāvakākṛtiḥ || 10||

ācārastārakastāro.avasvanyo.anantavigrahaḥ |
dvīpyaḥ srotasya īśāno dhuryo gavyayano yamaḥ || 11||

pūrvajo.aparajo jyeṣṭhaḥ kaniṣṭho viśvalocanaḥ |
apagalbho madhyamormyo jaghanyo budhniyaḥ prabhuḥ || 12||

pratisaryo.anantarūpaḥ sobhyo yāmyo surāśrayaḥ |
khalyorvaryo.abhayaḥ kṣemyaḥ ślokyaḥ pathyo nabho.agraṇīḥ || 13||

vanyo.avasānyaḥ pūtātmā śravaḥ kakṣyaḥ pratiśravaḥ |
āśuṣeṇo mahāseno mahāvīro mahārathaḥ || 14||

śūro.atighātako varmī varūthī bilmirudyataḥ |
śrutasenaḥ śrutaḥ sākṣī kavacī vaśakṛdvaśī || 15||

āhananyo.ananyanātho dundubhyo.ariṣṭanāśakaḥ |
dhṛṣṇuḥ pramṛśa ityātmā vadānyo vedasammataḥ || 16||

tīkṣṇeṣupāṇiḥ prahitaḥ svāyudhaḥ śastravittamaḥ |
sudhanvā suprasannātmā viśvavaktraḥ sadāgatiḥ || 17||

srutyaḥ pathyo viśvabāhuḥ kāṭyo nīpyo śucismitaḥ |
sūdyaḥ sarasyo vaiśanto nādyaḥ kūpyo ṛṣirmanuḥ || 18||

sarvo varṣyo varṣarūpaḥ kumāraḥ kuśalo.amalaḥ |
meghyo.avarṣyo.amoghaśaktiḥ vidyutyo.amoghavikramaḥ || 19||

durāsado durārādhyo nirdvandvo duḥsaharṣabhaḥ |
īdhriyaḥ krodhaśamano jātukarṇaḥ puruṣṭutaḥ || 20||

ātapyo vāyurajaro vātyaḥ kātyāyanīpriyaḥ |
vāstavyo vāstupo reṣmyo viśvamūrdhā vasupradaḥ || 21||

somastāmro.aruṇaḥ śaṃgaḥ rudraḥ sukhakaraḥ sukṛta |
ugro.anugro bhīmakarmā bhīmo bhīmaparākramaḥ || 22||

agrevadho hanīyātmā hantā dūrevadho vadhaḥ |
śambhurmayobhavo nityaḥ śaṃkaraḥ kīrtisāgaraḥ || 23||

mayaskaraḥ śivataraḥ khaṇḍaparśurajaḥ śuciḥ |
tīrthyaḥ kūlyo.amṛtādhīśaḥ pāryo.avāryo.amṛtākaraḥ || 24||

śuddhaḥ prataraṇo mukhyaḥ śuddhapāṇiralolupaḥ |
ucca uttaraṇastāryastāryaj¤astāryahṛdgatiḥ || 25||

ātāryaḥ sārabhūtātmā sāragrāhī duratyayaḥ |
ālādyo mokṣadaḥ pathyo.anarthahā satyasaṃgaraḥ || 26||

śaṣpyaḥ phenyaḥ pravāhyoḍhā sikatyaḥ saikatāśrayaḥ |
iriṇyo grāmaṇīḥ puṇyaḥ śaraṇyaḥ śuddhaśāsanaḥ || 27||

vareṇyo yaj¤apuruṣo yaj¤eśo yaj¤anāyakaḥ |
yaj¤akartā yaj¤abhoktā yaj¤avighnavināśakaḥ || 28||

yaj¤akarmaphalādhyakṣo yaj¤amūrtiranāturaḥ |
prapathyaḥ kiṃśilo gehyo gṛhyastalpyo dhanākaraḥ || 29||

pulastyaḥ kṣayaṇo goṣṭhyo govindo gītasatkriyaḥ |
hradayyo hṛdyakṛta hṛdyo gahvareṣṭhaḥ prabhākaraḥ || 30||

niveṣpyo niyato.ayantā pāṃsavyaḥ saṃpratāpanaḥ |
śuṣkyo harityo.apūtātmā rajasyaḥ sātvikapriyaḥ || 31||

lopyolapyaḥ parṇaśadyaḥ parṇyaḥ pūrṇaḥ purātanaḥ |
bhūto bhūtapatirbhūpo bhūdharo bhūdharāyudhaḥ || 32||

bhūtasaṃgho bhūtamūrtirbhūtahā bhūtibhūṣaṇaḥ |
madano mādako mādyo madahā madhurapriyaḥ || 33||

madhurmadhukaraḥ krūro madhuro madanāntakaḥ |
nira¤jano nirādhāro nirlupto nirupādhikaḥ || 34||

niṣprapa¤co nirākāro nirīho nirupadravaḥ |
sattvaḥ sattvaguṇopetaḥ sattvavita sattvavitpriyaḥ || 35||

sattvaniṣṭhaḥ sattvamūrtiḥ sattveśaḥ sattvavittamaḥ |
samastajagadādhāraḥ samastaguṇasāgaraḥ || 36||

samastaduḥkhavidhvaṃsī samastānandakāraṇaḥ |
rudrākṣamālābharaṇo rudrākṣapriyavatsalaḥ || 37||

rudrākṣavakṣā rudrākṣarūpo rudrākṣapakṣakaḥ |
viśveśvaro vīrabhadraḥ samrāṭa dakṣamakhāntakaḥ || 38||

vighneśvaro vighnakartā gururdevaśikhāmaṇiḥ |
bhujagendralasatkaṇṭho bhujaṃgābharaṇapriyaḥ || 39||

bhujaṃgavilasatkarṇo bhujaṃgavalayāvṛtaḥ |
munivandyo muniśreṣṭho munivṛndaniṣevitaḥ || 40||

munihṛtpuṇḍarīkastho munisaṃghaikajīvanaḥ |
munimṛgyo vedamṛgyo mṛgahasto munīśvaraḥ || 41||

mṛgendracarmavasano narasiṃhanipātanaḥ |
mṛtyu¤jayo mṛtyumṛtyurapamṛtyuvināśakaḥ || 42||

duṣṭamṛtyuraduṣṭeṣṭaḥ mṛtyuhā mṛtyupūjitaḥ |
ūrdhvo hiraṇyaḥ paramo nidhaneśo dhanādhipaḥ || 43||

yajurmūrtiḥ sāmamūrtiḥ ṛṅmūrtirmūrtivarjitaḥ |
vyakto vyaktatamo.avyakto vyaktāvyaktastamo javī || 44||

liṅgamūrtiraliṅgātmā liṅgāliṅgātmavigrahaḥ |
grahagraho grahādhāro grahākāro graheśvaraḥ || 45||

grahakṛda grahabhida grāhī graho grahavilakṣaṇaḥ |
kalpākāraḥ kalpakartā kalpalakṣaṇatatparaḥ || 46||

kalpo kalpākṛtiḥ kalpanāśakaḥ kalpakalpakaḥ |
paramātmā pradhānātmā pradhānapuruṣaḥ śivaḥ || 47||

vedyo vaidyo vedavedyo vedavedāntasaṃstutaḥ |
vedavaktro vedajihvo vijihvo jihmanāśakaḥ || 48||

kalyāṇarūpaḥ kalyāṇaḥ kalyāṇaguṇasaṃśrayaḥ |
bhaktakalyāṇado bhaktakāmadhenuḥ surādhipaḥ || 49||

pāvanaḥ pāvako vāmo mahākālo madāpahaḥ |
ghorapātakadāvāgnirdavabhasmakaṇapriyaḥ || 50||

anantasomasūryāgnimaṇḍalapratimaprabhaḥ |
jagadekaprabhuḥsvāmī jagadvandyo jaganmayaḥ || 51||

jagadānandado janmajarāmaraṇavarjitaḥ |
khaṭvāṅgī nītimāna satyo devatātmā.a.atmasambhavaḥ || 52||

kapālamālābharaṇaḥ kapālī viṣṇuvallabhaḥ |
kamalāsanakālāgniḥ kamalāsanapūjitaḥ || 53||

kālādhīśastrikālaj¤o duṣṭavigrahavārakaḥ |
nāṭyakartā naṭaparo mahānāṭyaviśāradaḥ || 54||

virāṭrūpadharo dhīro vīro vṛṣabhavāhanaḥ |
vṛṣāṃko vṛṣabhādhīśo vṛṣātmā vṛṣabhadhvajaḥ || 55||

mahonnato mahākāyo mahāvakṣā mahābhujaḥ |
mahāskandho mahāgrīvo mahāvaktro mahāśirāḥ || 56||

mahāhanurmahādaṃṣṭro mahadoṣṭho mahodaraḥ |
sundarabhrūḥ sunayanaḥ sulalāṭaḥ sukandaraḥ || 57||

satyavākyo dharmavettā satyaj¤aḥ satyavittamaḥ |
dharmavāna dharmanipuṇo dharmo dharmapravartakaḥ || 58||

kṛtaj¤aḥ kṛtakṛtyātmā kṛtakṛtyaḥ kṛtāgamaḥ |
kṛtyavita kṛtyavicchreṣṭhaḥ kṛtaj¤apriyakṛttamaḥ || 59||

vratakṛda vratavicchreṣṭho vratavidvāna mahāvratī |
vratapriyo vratādhāro vratākāro vrateśvaraḥ || 60||

atirāgī vītarāgī rāgaheturvirāgavita |
rāgaghno rāgaśamano rāgado rāgirāgavita || 61||

vidvāna vidvattamo vidvajjanamānasasaṃśrayaḥ |
vidvajjanāśrayo vidvajjanastavyaparākramaḥ || 62||

nītikṛnnītivinnītipradātā nītivitpriyaḥ |
vinītavatsalo nītisvarūpo nītisaṃśrayaḥ || 63||

krodhavita krodhakṛta krodhijanakṛta krodharūpadhṛka |
sakrodhaḥ krodhahā krodhijanahā krodhakāraṇaḥ || 64||

guṇavāna guṇavicchreṣṭho nirguṇo guṇavitpriyaḥ |
guṇādhāro guṇākāro guṇakṛda guṇanāśakaḥ || 65||

vīryavāna vīryavicchreṣṭho vīryavidvīryasaṃśrayaḥ |
vīryākāro vīryakaro vīryahā vīryavardhakaḥ || 66||

kālavitkālakṛtkālo balakṛda balavidbalī |
manonmano manorūpo balapramathano balaḥ || 67||

viśvapradātā viśveśo viśvamātraikasaṃśrayaḥ |
viśvakāro mahāviśvo viśvaviśvo viśāradaḥ || 68||

variationa

vidyāpradātā vidyeśo vidyāmātraikasaṃśrayaḥ |
vidyākāro mahāvidyo vidyāvidyo viśāradaḥ ||68||


vasantakṛdvasantātmā vasanteśo vasantadaḥ |
grīṣmātmā grīṣmakṛda grīṣmavardhako grīṣmanāśakaḥ || 69||

prāvṛṭkṛta prāvṛḍākāraḥ prāvṛṭkālapravartakaḥ |
prāvṛṭpravardhakaḥ prāvṛṇṇāthaḥ prāvṛḍvināśakaḥ || 70||

śaradātmā śaraddhetuḥ śaratkālapravartakaḥ |
śarannāthaḥ śaratkālanāśakaḥ śaradāśrayaḥ || 71||

himasvarūpo himado himahā himanāyakaḥ |
śaiśirātmā śaiśireśaḥ śaiśirartupravartakaḥ || 72||

prācyātmā dakṣiṇākāraḥ pratīcyātmottarākṛtiḥ |
āgneyātmā nirṛtīśo vāyavyātmeśanāyakaḥ || 73||

ūrdhvādhaḥsudigākāro nānādeśaikanāyakaḥ |
sarvapakṣimṛgākāraḥ sarvapakṣimṛgādhipaḥ || 74||

sarvapakṣimṛgādhāro mṛgādyutpattikāraṇaḥ |
jīvādhyakṣo jīvavandyo jīvavijjīvarakṣakaḥ || 75||

jīvakṛjjīvahā jīvajīvano jīvasaṃśrayaḥ |
jyotiḥsvarūpo viśvātmā viśvanātho viyatpatiḥ || 76||

vajrātmā vajrahastātmā vajreśo vajrabhūṣitaḥ |
kumāragururīśāno gaṇādhyakṣo gaṇādhipaḥ || 77||

pinākapāṇiḥ sūryātmā somasūryāgnilocanaḥ |
apāyarahitaḥ śānto dānto damayitā damaḥ || 78||

ṛṣiḥ purāṇapuruṣaḥ puruṣeśaḥ purandaraḥ |
kālāgnirudraḥ sarveśaḥ śamarūpaḥ śameśvaraḥ || 79||

pralayānalakṛda divyaḥ pralayānalanāśakaḥ |
triyambako.ariṣaḍvarganāśako dhanadapriyaḥ || 80||

akṣobhyaḥ kṣobharahitaḥ kṣobhadaḥ kṣobhanāśakaḥ |
sadambho dambharahito dambhado dambhanāśakaḥ || 81||

kundenduśaṃkhadhavalo bhasmoddhūlitavigrahaḥ |
bhasmadhāraṇahṛṣṭātmā tuṣṭiḥ puṣṭyarisūdanaḥ || 82||

sthāṇurdigambaro bhargo bhaganetrabhidudyamaḥ |
trikāgniḥ kālakālāgniradvitīyo mahāyaśāḥ || 83||

sāmapriyaḥ sāmavettā sāmagaḥ sāmagapriyaḥ |
dhīrodātto mahādhīro dhairyado dhairyavardhakaḥ || 84||

lāvaṇyarāśiḥ sarvaj¤aḥ subuddhirbuddhimānvaraḥ |
tumbavīṇaḥ kambukaṇṭhaḥ śambarārinikṛntanaḥ || 85||

śārdūlacarmavasanaḥ pūrṇānando jagatpriyaḥ |
jayaprado jayādhyakṣo jayātmā jayakāraṇaḥ || 86||

jaṅgamājaṅgamākāro jagadutpattikāraṇaḥ |
jagadrakṣākaro vaśyo jagatpralayakāraṇaḥ || 87||

pūṣadantabhidutkṛṣṭaḥ pa¤cayaj¤aḥ prabha¤jakaḥ |
aṣṭamūrtirviśvamūrtiratimūrtiramūrtimāna || 88||

kailāsaśikharāvāsaḥ kailāsaśikharapriyaḥ |
bhaktakailāsadaḥ sūkṣmo marmaj¤aḥ sarvaśikṣakaḥ || 89||

somaḥ somakalākāro mahātejā mahātapāḥ |
hiraṇyaśmaśrurānandaḥ svarṇakeśaḥ suvarṇadṛka || 90||

brahmā viśvasṛgurvīśo mocako bandhavarjitaḥ |
svatantraḥ sarvamantrātmā dyutimānamitaprabhaḥ || 91||

puṣkarākṣaḥ puṇyakīrtiḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ |
puṇyamūrtiḥ puṇyadātā puṇyāpuṇyaphalapradaḥ || 92||

sārabhūtaḥ svaramayo rasabhūto rasāśrayaḥ |
OMkāraḥ praṇavo nādo praṇatārtiprabha¤janaḥ || 93||

nikaṭastho.atidūrastho vaśī brahmāṇḍanāyakaḥ |
mandāramūlanilayo mandārakusumāvṛtaḥ || 94||

vṛndārakapriyatamo vṛndārakavarārcitaḥ |
śrīmānanantakalyāṇaparipūrṇo mahodayaḥ || 95||

mahotsāho viśvabhoktā viśvāśāparipūrakaḥ |
sulabho.asulabho labhyo.alabhyo lābhapravardhakaḥ || 96||

lābhātmā lābhado vaktā dyutimānanasūyakaḥ |
brahmacārī dṛḍhācārī devasiṃho dhanapriyaḥ || 97||

vedapo devadeveśo devadevottamottamaḥ |
bījarājo bījaheturbījado bījavṛddhidaḥ || 98||

bījādhāro bījarūpo nirbījo bījanāśakaḥ |
parāpareśo varadaḥ piṅgalo.ayugmalocanaḥ || 99||

piṅgalākṣaḥ suraguruḥ guruḥ suragurupriyaḥ |
yugāvaho yugādhīśo yugakṛdyuganāśakaḥ || 100||

karpūragauro gaurīśo gaurīguruguhāśrayaḥ |
dhūrjaṭiḥ piṅgalajaṭo jaṭāmaṇḍalamaṇḍitaḥ || 101||

manojavo jīvaheturandhakāsurasūdanaḥ |
lokabandhuḥ kalādhāraḥ pāṇḍuraḥ pramathādhipaḥ || 102||

avyaktalakṣaṇo yogī yogīśo yogapuṃgavaḥ |
śritāvāso janāvāsaḥ suravāsaḥ sumaṇḍalaḥ || 103||

bhavavaidyo yogivaidyo yogisiṃhahṛdāsanaḥ |
uttamo.anuttamo.aśaktaḥ kālakaṇṭho viṣādanaḥ || 104||

āśāsyaḥ kamanīyātmā śubhaḥ sundaravigrahaḥ |
bhaktakalpataruḥ stotā stavyaḥ stotravarapriyaḥ || 105||

aprameyaguṇādhāro vedakṛdvedavigrahaḥ |
kīrtyādhāraḥ kīrtikaraḥ kīrtiheturahetukaḥ || 106||

apradhṛṣyaḥ śāntabhadraḥ kīrtistambho manomayaḥ |
bhūśayo.annamayo.abhoktā maheṣvāso mahītanuḥ || 107||

vij¤ānamaya ānandamayaḥ prāṇamayo.annadaḥ |
sarvalokamayo yaṣṭā dharmādharmapravartakaḥ || 108||

anirviṇṇo guṇagrāhī sarvadharmaphalapradaḥ |
dayāsudhārdranayano nirāśīraparigrahaḥ || 109||

parārthavṛttirmadhuro madhurapriyadarśanaḥ |
muktādāmaparītāṅgo niḥsaṅgo maṅgalākaraḥ || 110||

sukhapradaḥ sukhākāraḥ sukhaduḥkhavivarjitaḥ |
viśṛṅkhalo jagatkartā jitasarvaḥ pitāmahaḥ || 111||

anapāyo.akṣayo muṇḍī surūpo rūpavarjitaḥ |
atīndriyo mahāmāyo māyāvī vigatajvaraḥ || 112||

amṛtaḥ śāśvataḥ śānto mṛtyuhā mūkanāśanaḥ |
mahāpretāsanāsīnaḥ piśācānucarāvṛtaḥ || 113||

gaurīvilāsasadano nānāgānaviśāradaḥ |
vicitramālyavasano divyacandanacarcitaḥ || 114||

viṣṇubrahmādivandyāṃghriḥ surāsuranamaskṛtaḥ |
kirīṭaleḍhiphālendurmaṇikaṃkaṇabhūṣitaḥ || 115||

ratnāṃgadāṃgo ratneśo ratnara¤jitapādukaḥ |
navaratnagaṇopetakirīṭī ratnaka¤cukaḥ || 116||

nānāvidhānekaratnalasatkuṇḍalamaṇḍitaḥ |
divyaratnagaṇākīrṇakaṇṭhābharaṇabhūṣitaḥ || 117||

galavyālamaṇirnāsāpuṭabhrājitamauktikaḥ |
ratnāṃgulīyavilasatkaraśākhānakhaprabhaḥ || 118||

ratnabhrājaddhemasūtralasatkaṭitaṭaḥ paṭuḥ |
vāmāṅkabhāgavilasatpārvatīvīkṣaṇapriyaḥ || 119||

līlāvalambitavapurbhaktamānasamandiraḥ |
mandamandārapuṣpaughalasadvāyuniṣevitaḥ || 120||

kastūrīvilasatphālo divyaveṣavirājitaḥ |
divyadehaprabhākūṭasandīpitadigantaraḥ || 121||

devāsuragurustavyo devāsuranamaskṛtaḥ |
hastarājatpuṇḍarīkaḥ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ || 122||

sarvāśāsyaguṇo.ameyaḥ sarvalokeṣṭabhūṣaṇaḥ |
sarveṣṭadātā sarveṣṭaḥ sphuranmaṃgalavigrahaḥ || 123||

avidyāleśarahito nānāvidyaikasaṃśrayaḥ |
mūrtibhavaḥ kṛpāpūro bhakteṣṭaphalapūrakaḥ || 124||

sampūrṇakāmaḥ saubhāgyanidhiḥ saubhāgyadāyakaḥ |
hitaiṣī hitakṛtsaumyaḥ parārthaikaprayojanaḥ || 125||

śaraṇāgatadīnārtaparitrāṇaparāyaṇaḥ |
jiṣṇurnetā vaṣaṭkāro bhrājiṣṇurbhojanaṃ haviḥ || 126||

bhoktā bhojayitā jetā jitārirjitamānasaḥ |
akṣaraḥ kāraṇaṃ kruddhasamaraḥ śāradaplavaḥ || 127||

āj¤āpakeccho gambhīraḥ kavirduḥsvapnanāśakaḥ |
pa¤cabrahmasamutpattiḥ kṣetraj¤aḥ kṣetrapālakaḥ || 128||

vyomakeśo bhīmaveṣo gaurīpatiranāmayaḥ |
bhavābdhitaraṇopāyo bhagavāna bhaktavatsalaḥ || 129||

varo variṣṭho nediṣṭhaḥ priyaḥ priyadavaḥ sudhīḥ |
yantā yaviṣṭhaḥ kṣodiṣṭho sthaviṣṭho yamaśāsakaḥ || 130||

hiraṇyagarbho hemāṃgo hemarūpo hiraṇyadaḥ |
brahmajyotiranāvekṣyaścāmuṇḍājanako raviḥ || 131||

mokṣārthijanasaṃsevyo mokṣado mokṣanāyakaḥ |
mahāśmaśānanilayo vedāśvo bhūrathaḥ sthiraḥ || 132||

mṛgavyādho carmadhāmā pracchannaḥ sphaṭikaprabhaḥ |
sarvaj¤aḥ paramārthātmā brahmānandāśrayo vibhuḥ || 133||

maheśvaro mahādevaḥ parabrahma sadāśivaḥ || 134||
śrī parabrahma sadāśiva OM nama iti |

uttara pīṭhikā

evametāni nāmāni mukhyāni mama ṣaṇmukha |
śubhadāni vicitrāṇi gauryai proktāni sādarama || 1||

vibhūtibhūṣitavapuḥ śuddho rudrākṣabhūṣaṇaḥ |
śivaliṃgasamīpastho nissaṃgo nirjitāsanaḥ || 2||

ekāgracitto niyato vaśī bhūtahite rataḥ |
śivaliṃgārcako nityaṃ śivaikaśaraṇaḥ sadā || 3||

mama nāmāni divyāni yo japedbhaktipūrvakama |
evamuktaguṇopetaḥ sa devaiḥ pūjito bhaveta || 4||

saṃsārapāśasaṃbaddhajanamokṣaikasādhanama |
mannāmasmaraṇaṃ nūnaṃ tadeva sakalārthadama || 5||

mannāmaiva paraṃ japyamahamevākṣayārthadaḥ |
ahameva sadā sevyo dhyeyo muktyarthamādarāta || 6||

vibhūtivajrakavacaiḥ mannāmaśarapāṇibhiḥ |
vijayaḥ sarvato labhyo na teṣāṃ dṛśyate bhayama || 7||

na teṣāṃ dṛśyate bhayama OM nama iti |
śrīsūta uvāca

ityudīritamākarṇya mahādevena tadvacaḥ |
santuṣṭaḥ ṣaṇmukhaḥ śambhuṃ tuṣṭāva girijāsutaḥ || 8||

śrīskanda uvāca
namaste namaste mahādeva śambho

namaste namaste prapannaikabandho |

namaste namaste dayāsārasindho
namaste namaste namaste maheśa || 9||

namaste namaste mahāmṛtyuhārina
namaste namaste mahāduḥkhahārina |
namaste namaste mahāpāpahārina
namaste namaste namaste maheśa || 10||
namaste namaste sadā candramaule
namaste namaste sadā śūlapāṇe |
namaste namaste sadomaikajāne
namaste namaste namaste maheśa || 11||
vedāntavedyāya mahādayāya
kailāsavāsāya śivādhavāya |
śivasvarūpāya sadāśivāya
śivāsametāya namaḥśivāya || 12||
OM namaḥśivāya iti

śrīsūta uvāca

iti stutvā mahādevaṃ sarvavyāpinamīśvarama |
punaḥpraṇamyātha tataḥ skandastasthau kṛtā¤jaliḥ || 13||

bhavanto.api muniśreṣṭhāḥ sāmbadhyānaparāyaṇāḥ |
śivanāmajapaṃ kṛtvā tiṣṭhantu sukhinaḥ sadā || 14||

śiva eva sadā dhyeyaḥ sarvadevottamaḥ prabhuḥ |
śiva eva sadā pūjyo muktikāmairna saṃśayaḥ || 15||

maheśānnādhiko devaḥ sa eva surasattamaḥ |
sa eva sarvavedāntavedyo nātrāsti saṃśayaḥ || 16||

janmāntarasahasreṣu yadi taptaṃ tapastadā |
tasya śraddhā mahādeve bhaktiśca bhavati dhruvama || 17||

subhagā jananī tasya tasyaiva kulamunnatama |
tasyaiva janma saphalaṃ yasya bhaktiḥ sadāśive || 18||

ye śambhuṃ surasattamaṃ suragaṇairārādhyamīśaṃ śivaṃ
śailādhīśasutāsametamamalaṃ saṃpūjayantyādarāta |

te dhanyāḥ śivapādapūjanaparāḥ hyanyo na dhanyo janaḥ
satyaṃ satyamihocyate munivarāḥ satyaṃ punaḥ sarvathā || 19||

satyaṃ punaḥ sarvathā OM nama iti |

namaḥ śivāya sāmbāya sagaṇāya sasūnave |
pradhānapuruṣeśāya sargasthityantahetave || 20||

namaste girijānātha bhaktānāmiṣṭadāyaka |
dehi bhaktiṃ tvayīśāna sarvābhīṣṭaṃ ca dehi me || 21||

sāmba śambho mahādeva dayāsāgara śaṃkara |
maccittabhramaro nityaṃ tavāstu padapaṃkaje || 22||

sarvārtha śarva sarveśa sarvottama maheśvara |
tava nāmāmṛtaṃ divyaṃ jihvāgre mama tiṣṭhatu || 23||

yadakṣaraṃ padaṃ bhraṣṭaṃ mātrāhīnaṃ ca yada bhaveta |
tatsarvaṃ kṣamyatāṃ deva prasīda parameśvara || 24||

karacaraṇakṛtaṃ vākkāyajaṃ karmajaṃ vā
śravaṇanayanajaṃ vā mānasaṃ vā.aparādhama |
vihitamavihitaṃ vā sarvametata kṣamasva
jayajaya karuṇābdhe śrīmahādeva śambho || 25||

kāyena vācā manasendriyairvā
buddhyā.a.atmanā vā prakṛteḥ svabhāvāta |
karomi yadyata sakalaṃ parasmai
sadāśivāyeti samarpayāmi || 26||

|| OM tatsat iti śrīmukhyaśivasahasranāmastotraṃ saṃpūrṇam ||

OM śraī gaṇeśāya namaḥ |
atha śraī śiva sahasra naāmaāvalaī
1\. OM hiraṇyabaāhave namaḥ |
2\. OM senaānye namaḥ |
3\. OM dikpataye namaḥ |
4\. OM taruraāje namaḥ |
5\. OM haraāya namaḥ |
6\. OM harikeśāya namaḥ |
7\. OM paśupataye namaḥ |
8\. OM mahate namaḥ |
9\. OM saspi¤jaraāya namaḥ |
10\. OM maṛḍāya namaḥ || 1||
11\. OM vivyaādhine namaḥ |
12\. OM babhluśāya namaḥ |
13\. OM śreṣṭhaāya namaḥ |
14\. OM paramaātmane sanaātanaāya namaḥ |
15\. OM sarvaānnaraāje namaḥ |
16\. OM jagatkartre namaḥ |
17\. OM puṣṭeśāya namaḥ |
18\. OM nandikeśvaraāya namaḥ || 2||
19\. OM ātataāvine namaḥ |
20\. OM mahaārudraāya namaḥ |
21\. OM saṃsaāraāstraāya namaḥ |
22\. OM sureśvaraāya namaḥ |
23\. OM upavaītaye namaḥ |
24\. OM ahantyaātmane namaḥ |
25\. OM kaṣetreśāya namaḥ |
26\. OM vananaāyakaāya namaḥ || 3||
27\. OM rohitaāya namaḥ |
28\. OM sthapataye namaḥ |
29\. OM saūtaāya namaḥ |
30\. OM vaāṇijaāya namaḥ |
31\. OM mantriṇe namaḥ |
32\. OM unnataāya namaḥ |
33\. OM vaṛkaṣeśāya namaḥ |
34\. OM hutabhuje namaḥ |
35\. OM devaāya namaḥ |
36\. OM bhuvantaye namaḥ |
37\. OM vaārivaskaṛtaāya namaḥ || 4||
38\. OM uccairghoṣāya namaḥ |
39\. OM ghoraraūpaāya namaḥ |
40\. OM pattaīśāya namaḥ |
41\. OM paāśamocakaāya namaḥ |
42\. OM oṣadhaīśāya namaḥ |
43\. OM pa¤cavaktraāya namaḥ |
44\. OM kaṛtsnavaītaāya namaḥ |
45\. OM bhayaānakaāya namaḥ || 5||
46\. OM sahamaānaāya namaḥ |
47\. OM svaraṇaretase namaḥ |
48\. OM nivyaādhaye namaḥ |
49\. OM nirupaplavaāya namaḥ |
50\. OM āvyaādhinaīśāya namaḥ |
51\. OM kakubhaāya namaḥ |
52\. OM niṣaṃgiṇe namaḥ |
53\. OM stenarakaṣakaāya namaḥ || 6||
54\. OM mantraātmane namaḥ |
55\. OM taskaraādhyakaṣāya namaḥ |
56\. OM va¤cakaāya namaḥ |
57\. OM pariva¤cakaāya namaḥ |
58\. OM araṇyeśāya namaḥ |
59\. OM paricaraāya namaḥ |
60\. OM nicerave namaḥ |
61\. OM staāyurakaṣakaāya namaḥ || 7||
62\. OM prakaṛnteśāya namaḥ |
63\. OM giricaraāya namaḥ |
64\. OM kulu¤ceśāya namaḥ |
65\. OM guheṣṭadaāya namaḥ |
66\. OM bhavaāya namaḥ |
67\. OM śarvaāya namaḥ |
68\. OM naīlakaṇṭhaāya namaḥ |
69\. OM kapardine namaḥ |
70\. OM tripuraāntakaāya namaḥ || 8||
71\. OM vyuptakeśāya namaḥ |
72\. OM giriśayaāya namaḥ |
73\. OM sahasraākaṣāya namaḥ |
74\. OM sahasrapade namaḥ |
75\. OM śipiviṣṭāya namaḥ |
76\. OM candramaulaye namaḥ |
77\. OM hrasvaāya namaḥ |
78\. OM maīḍhuṣṭamaāya namaḥ |
79\. OM anaghaāya namaḥ || 9||
80\. OM vaāmanaāya namaḥ |
81\. OM vyaāpakaāya namaḥ |
82\. OM śūline namaḥ |
83\. OM varaṣīyase namaḥ |
84\. OM ajaḍāya namaḥ |
85\. OM anaṇave namaḥ |
86\. OM ūrvyaāya namaḥ |
87\. OM saūrmyaāya namaḥ |
88\. OM agriyaāya namaḥ |
89\. OM śībhyaāya namaḥ |
90\. OM prathamaāya namaḥ |
91\. OM paāvakaākaṛtaye namaḥ || 10||
92\. OM ācaāraāya namaḥ |
93\. OM taārakaāya namaḥ |
94\. OM taāraāya namaḥ |
95\. OM avasvanyaāya namaḥ |
96\. OM anantavigrahaāya namaḥ |
97\. OM dvaīpyaāya namaḥ |
98\. OM srotasyaāya namaḥ |
99\. OM īśānaāya namaḥ |
100\. OM dhuryaāya namaḥ |
101\. OM gavyayanaāya namaḥ |
102\. OM yamaāya namaḥ || 11||
103\. OM paūrvajaāya namaḥ |
104\. OM aparajaāya namaḥ |
105\. OM jyeṣṭhaāya namaḥ |
106\. OM kaniṣṭhaāya namaḥ |
107\. OM viśvalocanaāya namaḥ |
108\. OM apagalbhaāya namaḥ |
109\. OM madhyamaāya namaḥ |
110\. OM ūrmyaāya namaḥ |
111\. OM jaghanyaāya namaḥ |
112\. OM budhniyaāya namaḥ |
113\. OM prabhave namaḥ || 12||
114\. OM pratisaryaāya namaḥ |
115\. OM anantaraūpaāya namaḥ |
116\. OM sobhyaāya namaḥ |
117\. OM yaāmyaāya namaḥ |
118\. OM suraāśrayaāya namaḥ |
119\. OM khalyaāya namaḥ |
120\. OM urvaryaāya namaḥ |
121\. OM abhayaāya namaḥ |
122\. OM kaṣemyaāya namaḥ |
123\. OM ślokyaāya namaḥ |
124\. OM pathyaāya nabhase namaḥ |
125\. OM agraṇye namaḥ || 13||
126\. OM vanyaāya namaḥ |
127\. OM avasaānyaāya namaḥ |
128\. OM paūtaātmane namaḥ |
129\. OM śarvaāya namaḥ |
130\. OM kakaṣyaāya namaḥ |
131\. OM pratiśravaāya namaḥ |
132\. OM āśuṣeṇāya namaḥ |
133\. OM mahaāsenaāya namaḥ |
134\. OM mahaāvaīraāya namaḥ |
135\. OM mahaārathaāya namaḥ || 14||
136\. OM śūraāya namaḥ |
137\. OM atighaātakaāya namaḥ |
138\. OM varmiṇe namaḥ |
139\. OM varaūthine namaḥ |
140\. OM baīlmine namaḥ |
141\. OM udyataāya namaḥ |
142\. OM śrutasenaāya namaḥ |
143\. OM śrutaāya namaḥ |
144\. OM saākaṣiṇe namaḥ |
145\. OM kavacine namaḥ |
146\. OM vaśakaṛte vaśine namaḥ || 15||
147\. OM āhananyaāya namaḥ |
148\. OM ananyanaāthaāya namaḥ |
149\. OM dundubhyaāya namaḥ |
150\. OM ariṣṭanaāśakaāya namaḥ |
151\. OM dhaṛṣṇave namaḥ |
152\. OM pramaṛśāya namaḥ |
153\. OM ityaātmane namaḥ |
154\. OM vadaānyaāya namaḥ |
155\. OM vedasammataāya namaḥ || 16||
156\. OM taīkaṣṇeṣupaāṇaye namaḥ |
157\. OM prahitaāya namaḥ |
158\. OM svaāyudhaāya namaḥ |
159\. OM śastravittamaāya namaḥ |
160\. OM sudhanvane namaḥ |
161\. OM suprasannaātmane namaḥ |
162\. OM viśvavaktraāya namaḥ |
163\. OM sadaāgataye namaḥ || 17||
164\. OM srutyaāya namaḥ |
165\. OM pathyaāya namaḥ |
166\. OM viśvabaāhave namaḥ |
167\. OM kaāṭyaāya namaḥ |
168\. OM naīpyaāya namaḥ |
169\. OM śucismitaāya namaḥ |
170\. OM saūdyaāya namaḥ |
171\. OM sarasyaāya namaḥ |
172\. OM vaiśantaāya namaḥ |
173\. OM naādyaāya namaḥ |
174\. OM kaūpyaāya namaḥ |
175\. OM ṛṣaye namaḥ |
176\. OM manave namaḥ || 18||
177\. OM sarvasmai namaḥ |
178\. OM varaṣyaāya namaḥ |
179\. OM varaṣaraūpaāya namaḥ |
180\. OM kumaāraāya namaḥ |
181\. OM kuśalaāya namaḥ |
182\. OM amalaāya namaḥ |
183\. OM meghyaāya namaḥ |
184\. OM avaraṣyaāya namaḥ |
185\. OM amoghaśaktaye namaḥ |
186\. OM vidyutyaāya namaḥ |
187\. OM amoghavikramaāya namaḥ || 19||
188\. OM duraāsadaāya namaḥ |
189\. OM duraāraādhyaāya namaḥ |
190\. OM nirdvandvaāya namaḥ |
191\. OM duḥsaharaṣabhaāya namaḥ |
192\. OM īdhriyaāya namaḥ |
193\. OM krodhaśamanaāya namaḥ |
194\. OM jaātukaraṇāya namaḥ |
195\. OM puruṣṭutaāya namaḥ || 20||
196\. OM ātapyaāya namaḥ |
197\. OM vaāyave namaḥ |
198\. OM ajaraāya namaḥ |
199\. OM vaātyaāya namaḥ |
200\. OM kaātyaāyanaīpriyaāya namaḥ |
201\. OM vaāstavyaāya namaḥ |
202\. OM vaāstupaāya namaḥ |
203\. OM reṣmyaāya namaḥ |
204\. OM viśvamaūrdhne namaḥ |
205\. OM vasupradaāya namaḥ || 21||
206\. OM somaāya namaḥ |
207\. OM taāmraāya namaḥ |
208\. OM aruṇāya namaḥ |
209\. OM śaṃgaāya namaḥ |
210\. OM rudraāya namaḥ |
211\. OM sukhakaraāya namaḥ |
212\. OM sukaṛte namaḥ |
213\. OM ugraāya namaḥ |
214\. OM anugraāya namaḥ |
215\. OM bhaīmakarmaṇe namaḥ |
216\. OM bhaīmaāya namaḥ |
217\. OM bhaīmaparaākramaāya namaḥ || 22||
218\. OM agrevadhaāya namaḥ |
219\. OM hanaīyaātmane namaḥ |
220\. OM hantre namaḥ |
221\. OM daūrevadhaāya namaḥ |
222\. OM vadhaāya namaḥ |
223\. OM śambhave namaḥ |
224\. OM mayobhavaāya namaḥ |
225\. OM nityaāya namaḥ |
226\. OM śaṃkaraāya namaḥ |
227\. OM kaīrtisaāgaraāya namaḥ || 23||
228\. OM mayaskaraāya namaḥ |
229\. OM śivataraāya namaḥ |
230\. OM khaṇḍaparaśave namaḥ |
231\. OM ajaāya namaḥ |
232\. OM śucaye namaḥ |
233\. OM taīrthyaāya namaḥ |
234\. OM kaūlyaāya namaḥ |
235\. OM amaṛtaādhaīśāya namaḥ |
236\. OM paāryaāya namaḥ |
237\. OM avaāryaāya namaḥ |
238\. OM amaṛtaākaraāya namaḥ || 24||
239\. OM śuddhaāya namaḥ |
240\. OM prataraṇāya namaḥ |
241\. OM mukhyaāya namaḥ |
242\. OM śuddhapaāṇaye namaḥ |
243\. OM alolupaāya namaḥ |
244\. OM uccaāya namaḥ |
245\. OM uttaraṇāya namaḥ |
246\. OM taāryaāya namaḥ |
247\. OM taāryaj¤aāya namaḥ |
248\. OM taāryahaṛdgataye namaḥ || 25||
249\. OM ātaāryaāya namaḥ |
250\. OM saārabhaūtaātmane namaḥ |
251\. OM saāragraāhiṇe namaḥ |
252\. OM duratyayaāya namaḥ |
253\. OM ālaādyaāya namaḥ |
254\. OM mokaṣadaāya pathyaāya namaḥ |
255\. OM anarthaghne namaḥ |
256\. OM satyasaṃgaraāya namaḥ || 26||
257\. OM śaṣpyaāya namaḥ |
258\. OM phenyaāya namaḥ |
259\. OM pravaāhyaāya namaḥ |
260\. OM ūḍhre namaḥ |
261\. OM sikatyaāya namaḥ |
262\. OM saikataāśrayaāya namaḥ |
263\. OM iriṇyaāya namaḥ |
264\. OM graāmaṇye namaḥ |
265\. OM puṇyaāya namaḥ |
266\. OM śaraṇyaāya namaḥ |
267\. OM śuddhaśāsanaāya namaḥ || 27||
268\. OM vareṇyaāya namaḥ |
269\. OM yaj¤apuruṣāya namaḥ |
270\. OM yaj¤eśāya namaḥ |
271\. OM yaj¤anaāyakaāya namaḥ |
272\. OM yaj¤akatre namaḥ |
273\. OM yaj¤abhoktre namaḥ |
274\. OM yaj¤avighnavinaāśakaāya namaḥ || 28||
275\. OM yaj¤akarmaphalaādhyakaṣāya namaḥ |
276\. OM yaj¤amaūrtaye namaḥ |
277\. OM anaāturaāya namaḥ |
278\. OM prapathyaāya namaḥ |
279\. OM kiṃśilaāya namaḥ |
280\. OM gehyaāya namaḥ |
281\. OM gaṛhyaāya namaḥ |
282\. OM talpyaāya namaḥ |
283\. OM dhanaākaraāya namaḥ || 29||
284\. OM pulastyaāya namaḥ |
285\. OM kaṣayaṇāya namaḥ |
286\. OM goṣṭhyaāya namaḥ |
287\. OM govindaāya namaḥ |
288\. OM gaītasatkriyaāya namaḥ |
289\. OM hradayyaāya namaḥ |
290\. OM haṛdyakaṛte namaḥ |
291\. OM haṛdyaāya namaḥ |
292\. OM gahvareṣṭhaāya namaḥ |
293\. OM prabhaākaraāya namaḥ || 30||
294\. OM niveṣpyaāya namaḥ |
295\. OM niyataāya namaḥ |
296\. OM ayantre namaḥ |
297\. OM paāṃsavyaāya namaḥ |
298\. OM saṃprataāpanaāya namaḥ |
299\. OM śuṣkyaāya namaḥ |
300\. OM harityaāya namaḥ |
301\. OM apaūtaātmane namaḥ |
302\. OM rajasyaāya namaḥ |
303\. OM saāttvikapriyaāya namaḥ || 31||
304\. OM lopyaāya namaḥ |
305\. OM ulapyaāya namaḥ |
306\. OM paraṇaśadyaāya namaḥ |
307\. OM paraṇyaāya namaḥ |
308\. OM paūraṇāya namaḥ |
309\. OM puraātanaāya namaḥ |
310\. OM bhaūtaāya namaḥ |
311\. OM bhaūtapataye namaḥ |
312\. OM bhaūpaāya namaḥ |
313\. OM bhaūdharaāya namaḥ |
314\. OM bhaūdharaāyudhaāya namaḥ || 32||
315\. OM bhaūtasaṃghaāya namaḥ |
316\. OM bhaūtamaūrtaye namaḥ |
317\. OM bhaūtaghne namaḥ |
318\. OM bhaūtibhaūṣaṇāya namaḥ |
319\. OM madanaāya namaḥ |
320\. OM maādakaāya namaḥ |
321\. OM maādyaāya namaḥ |
322\. OM madaghne namaḥ |
323\. OM madhurapriyaāya namaḥ || 33||
324\. OM madhave namaḥ |
325\. OM madhukaraāya namaḥ |
326\. OM kraūraāya namaḥ |
327\. OM madhuraāya namaḥ |
328\. OM madanaāntakaāya namaḥ |
329\. OM nira¤janaāya namaḥ |
330\. OM niraādhaāraāya namaḥ |
331\. OM nirluptaāya namaḥ |
332\. OM nirupaādhikaāya namaḥ || 34||
333\. OM niṣprapa¤caāya namaḥ |
334\. OM niraākaāraāya namaḥ |
335\. OM niraīhaāya namaḥ |
336\. OM nirupadravaāya namaḥ |
337\. OM sattvaāya namaḥ |
338\. OM sattvaguṇopetaāya namaḥ |
339\. OM sattvavide namaḥ |
340\. OM sattvavitpriyaāya namaḥ || 35||
341\. OM sattvaniṣṭhaāya namaḥ |
342\. OM sattvamaūrtaye namaḥ |
343\. OM sattveśāya namaḥ |
344\. OM sattvavittamaāya namaḥ |
345\. OM samastajagadaādhaāraāya namaḥ |
346\. OM samastaguṇasaāgaraāya namaḥ || 36||
347\. OM samastaduḥkhavidhvaṃsine namaḥ |
348\. OM samastaānandakaāraṇāya namaḥ |
349\. OM rudraākaṣamaālaābharaṇāya namaḥ |
350\. OM rudraākaṣapriyavatsalaāya namaḥ || 37||
351\. OM rudraākaṣavakaṣase namaḥ |
352\. OM rudraākaṣaraūpaāya namaḥ |
353\. OM rudraākaṣapakaṣakaāya namaḥ |
354\. OM viśveśvaraāya namaḥ |
355\. OM vaīrabhadraāya namaḥ |
356\. OM samraāje namaḥ |
357\. OM dakaṣamakhaāntakaāya namaḥ || 38||
358\. OM vighneśvaraāya namaḥ |
359\. OM vighnakartre namaḥ |
360\. OM gurave devaśikhaāmaṇaye namaḥ |
361\. OM bhujagendralasatkaṇṭhaāya namaḥ |
362\. OM bhujaṃgaābharaṇapriyaāya namaḥ || 39||
363\. OM bhujaṃgavilasatkaraṇāya namaḥ |
364\. OM bhujaṃgavalayaāvaṛtaāya namaḥ |
365\. OM munivandyaāya namaḥ |
366\. OM muniśreṣṭhaāya namaḥ |
367\. OM munivaṛndaniṣevitaāya namaḥ || 40||
368\. OM munihaṛtpuṇḍaraīkasthaāya namaḥ |
369\. OM munisaṃghaikajaīvanaāya namaḥ |
370\. OM munimaṛgyaāya namaḥ |
371\. OM vedamaṛgyaāya namaḥ |
372\. OM maṛgahastaāya namaḥ |
373\. OM munaīśvaraāya namaḥ || 41||
374\. OM maṛgendracarmavasanaāya namaḥ |
375\. OM narasiṃhanipaātanaāya namaḥ |
376\. OM maṛtyu¤jayaāya namaḥ |
377\. OM maṛtyumaṛtyave namaḥ |
378\. OM apamaṛtyuvinaāśakaāya namaḥ || 42||
379\. OM duṣṭamaṛtyave namaḥ |
380\. OM aduṣṭeṣṭāya namaḥ |
381\. OM maṛtyughne maṛtyupaūjitaāya namaḥ |
382\. OM ūrdhvaāya namaḥ |
383\. OM hiraṇyaāya namaḥ |
384\. OM paramaāya namaḥ |
385\. OM nidhaneśāya namaḥ |
386\. OM dhanaādhipaāya namaḥ || 43||
387\. OM yajurmaūrtaye namaḥ |
388\. OM saāmamaūrtaye namaḥ |
389\. OM ṛṅmaūrtaye namaḥ |
390\. OM maūrtivarjitaāya namaḥ |
391\. OM vyaktaāya namaḥ |
392\. OM vyaktatamaāya namaḥ |
393\. OM avyaktaāya namaḥ |
394\. OM vyaktaāvyaktaāya namaḥ |
395\. OM tamase namaḥ |
396\. OM javine namaḥ || 44||
397\. OM liṅgamaūrtaye namaḥ |
398\. OM aliṅgaātmane namaḥ |
399\. OM liṅgaāliṅgaātmavigrahaāya namaḥ |
400\. OM grahagrahaāya namaḥ |
401\. OM grahaādhaāraāya namaḥ |
402\. OM grahaākaāraāya namaḥ |
403\. OM graheśvaraāya namaḥ || 45||
404\. OM grahakaṛte namaḥ |
405\. OM grahabhide namaḥ |
406\. OM graāhiṇe namaḥ |
407\. OM grahaāya namaḥ |
408\. OM grahavilakaṣaṇāya namaḥ |
409\. OM kalpaākaāraāya namaḥ |
410\. OM kalpakartre namaḥ |
411\. OM kalpalakaṣaṇatatparaāya namaḥ || 46||
412\. OM kalpaāya namaḥ |
413\. OM kalpaākaṛtaye namaḥ |
414\. OM kalpanaāśakaāya namaḥ |
415\. OM kalpakalpakaāya namaḥ |
416\. OM paramaātmane namaḥ |
417\. OM pradhaānaātmane namaḥ |
418\. OM pradhaānapuruṣāya namaḥ |
419\. OM śivaāya namaḥ || 47||
420\. OM vedyaāya namaḥ |
421\. OM vaidyaāya namaḥ |
422\. OM vedavedyaāya namaḥ |
423\. OM vedavedaāntasaṃstutaāya namaḥ |
424\. OM vedavaktraāya namaḥ |
425\. OM vedajihvaāya namaḥ |
426\. OM vijihvaāya namaḥ |
427\. OM jihmanaāśakaāya namaḥ || 48||
428\. OM kalyaāṇaraūpaāya namaḥ |
429\. OM kalyaāṇāya namaḥ |
430\. OM kalyaāṇaguṇasaṃśrayaāya namaḥ |
431\. OM bhaktakalyaāṇadaāya namaḥ |
432\. OM bhaktakaāmadhenave namaḥ |
433\. OM suraādhipaāya namaḥ || 49||
434\. OM paāvanaāya namaḥ |
435\. OM paāvakaāya namaḥ |
436\. OM vaāmaāya namaḥ |
437\. OM mahaākaālaāya namaḥ |
438\. OM madaāpahaāya namaḥ |
439\. OM ghorapaātakadaāvaāgnaye namaḥ |
440\. OM davabhasmakaṇapriyaāya namaḥ || 50||
441\. OM anantasomasaūryaāgnimaṇḍalapratimaprabhaāya namaḥ |
442\. OM jagadekaprabhave namaḥ |
443\. OM svaāmine namaḥ |
444\. OM jagadvandyaāya namaḥ |
445\. OM jaganmayaāya namaḥ || 51||
446\. OM jagadaānandadaāya namaḥ |
447\. OM janmajaraāmaraṇavarjitaāya namaḥ |
448\. OM khaṭvaāṅgine namaḥ |
449\. OM naītimate namaḥ |
450\. OM satyaāya namaḥ |
451\. OM devataātmane namaḥ |
452\. OM ātmasambhavaāya namaḥ || 52||
453\. OM kapaālamaālaābharaṇāya namaḥ |
454\. OM kapaāline namaḥ |
455\. OM viṣṇuvallabhaāya namaḥ |
456\. OM kamalaāsanakaālaāgnaye namaḥ |
457\. OM kamalaāsanapaūjitaāya namaḥ || 53||
458\. OM kaālaādhaīśāya namaḥ |
459\. OM trikaālaj¤aāya namaḥ |
460\. OM duṣṭavigrahavaārakaāya namaḥ |
461\. OM naāṭyakartre namaḥ |
462\. OM naṭaparaāya namaḥ |
463\. OM mahaānaāṭyaviśāradaāya namaḥ || 54||
464\. OM viraāṭdraūpadharaāya namaḥ |
465\. OM dhaīraāya namaḥ |
466\. OM vaīraāya namaḥ |
467\. OM vaṛṣabhavaāhanaāya namaḥ |
468\. OM vaṛṣāṃkaāya namaḥ |
469\. OM vaṛṣabhaādhaīśāya namaḥ |
470\. OM vaṛṣātmane namaḥ |
471\. OM vaṛṣabhadhvajaāya namaḥ || 55||
472\. OM mahonnataāya namaḥ |
473\. OM mahaākaāyaāya namaḥ |
474\. OM mahaāvakaṣase namaḥ |
475\. OM mahaābhujaāya namaḥ |
476\. OM mahaāskandhaāya namaḥ |
477\. OM mahaāgraīvaāya namaḥ |
478\. OM mahaāvaktraāya namaḥ |
479\. OM mahaāśirase namaḥ || 56||
480\. OM mahaāhanave namaḥ |
481\. OM mahaādaṃṣṭraāya namaḥ |
482\. OM mahadoṣṭhaāya namaḥ |
483\. OM mahodaraāya namaḥ |
484\. OM sundarabhruve namaḥ |
485\. OM sunayanaāya namaḥ |
486\. OM sulalaāṭaya namaḥ |
487\. OM sukandaraāya namaḥ || 57||
488\. OM satyavaākyaāya namaḥ |
489\. OM dharmavettre namaḥ |
490\. OM satyaj¤aāya namaḥ |
491\. OM satyavittamaāya namaḥ |
492\. OM dharmavate namaḥ |
493\. OM dharmanipuṇāya namaḥ |
494\. OM dharmaāya namaḥ |
495\. OM dharmapravartakaāya namaḥ || 58||
496\. OM kaṛtaj¤aāya namaḥ |
497\. OM kaṛtakaṛtyaātmane namaḥ |
498\. OM kaṛtakaṛtyaāya namaḥ |
499\. OM kaṛtaāgamaāya namaḥ |
500\. OM kaṛtyavide namaḥ |
501\. OM kaṛtyaviccreṣṭhaāya namaḥ |
502\. OM kaṛtaj¤apriyakaṛttamaāya namaḥ || 59||
503\. OM vratakaṛte namaḥ |
504\. OM vrataviccreṣṭhaāya namaḥ |
505\. OM vrataviduṣe namaḥ |
506\. OM mahaāvratine namaḥ |
507\. OM vratapriyaāya namaḥ |
508\. OM vrataādhaāraāya namaḥ |
509\. OM vrataākaāraāya namaḥ |
510\. OM vrateśvaraāya namaḥ || 60||
511\. OM atiraāgiṇe namaḥ |
512\. OM vaītaraāgiṇe namaḥ |
513\. OM raāgahetave namaḥ |
514\. OM viraāgavide namaḥ |
515\. OM raāgaghnaāya namaḥ |
516\. OM raāgaśamanaāya namaḥ |
517\. OM raāgadaāya namaḥ |
518\. OM raāgiraāgavide namaḥ || 61||
519\. OM viduṣe namaḥ |
520\. OM vidvattamaāya namaḥ |
521\. OM vidvajjanamaānasasaṃśrayaāya namaḥ |
522\. OM vidvajjanaāśrayaāya namaḥ |
523\. OM vidvajjanastavyaparaākramaāya namaḥ || 62||
524\. OM naītikaṛte namaḥ |
525\. OM naītivide namaḥ |
526\. OM naītipradaātre namaḥ |
527\. OM naītivitpriyaāya namaḥ |
528\. OM vinaītavatsalaāya namaḥ |
529\. OM naītisvaraūpaāya namaḥ |
530\. OM naītisaṃśrayaāya namaḥ || 63||
531\. OM krodhavide namaḥ |
532\. OM krodhakaṛte namaḥ |
533\. OM krodhijanakaṛte namaḥ |
534\. OM krodharaūpadhaṛṣe namaḥ |
535\. OM sakrodhaāya namaḥ |
536\. OM krodhaghne namaḥ |
537\. OM krodhijanaghne namaḥ |
538\. OM krodhakaāraṇāya namaḥ || 64||
539\. OM guṇavate namaḥ |
540\. OM guṇaviccreṣṭhaāya namaḥ |
541\. OM nirguṇāya namaḥ |
542\. OM guṇavitpriyaāya namaḥ |
543\. OM guṇādhaāraāya namaḥ |
544\. OM guṇākaāraāya namaḥ |
545\. OM guṇakaṛte namaḥ |
546\. OM guṇanaāśakaāya namaḥ || 65||
547\. OM vaīryavate namaḥ |
548\. OM vaīryaviccreṣṭhaāya namaḥ |
549\. OM vaīryavide namaḥ |
550\. OM vaīryasaṃśrayaāya namaḥ |
551\. OM vaīryaākaāraāya namaḥ |
552\. OM vaīryakaraāya namaḥ |
553\. OM vaīryaghne namaḥ |
554\. OM vaīryavardhakaāya namaḥ || 66||
555\. OM kaālavide namaḥ |
556\. OM kaālakaṛte namaḥ |
557\. OM kaālaāya namaḥ |
558\. OM balakaṛte namaḥ |
559\. OM balavide namaḥ |
560\. OM baline namaḥ |
561\. OM manonmanaāya namaḥ |
562\. OM manoraūpaāya namaḥ |
563\. OM balapramathanaāya namaḥ |
564\. OM balaāya namaḥ || 67||
565\. OM viśvapradaātre varvidyaāpradaātre namaḥ |
566\. OM viśveśāya varvidyeśāya namaḥ |
567\. OM viśvamaātraikasaṃśrayaāya varvidyaāmaātraikasaṃśrayaāya namaḥ |
568\. OM viśvakaāraāya varvidyaākaāraāya namaḥ |
569\. OM mahaāviśvaāya varmahaāvidyaāya namaḥ |
570\. OM viśvaviśvaāya varvidyaāvidyaāya namaḥ |
571\. OM viśāradaāya namaḥ || 68||
572\. OM vasantakaṛte namaḥ |
573\. OM vasantaātmane namaḥ |
574\. OM vasanteśāya namaḥ |
575\. OM vasantadaāya namaḥ |
576\. OM graīṣmaātmane namaḥ |
577\. OM graīṣmakaṛte namaḥ |
578\. OM graīṣmavardhakaāya namaḥ |
579\. OM graīṣmanaāśakaāya namaḥ || 69||
580\. OM praāvaṛṭkaṛte namaḥ |
581\. OM praāvaṛḍākaāraāya namaḥ |
582\. OM praāvaṛṭkaālapravartakaāya namaḥ |
583\. OM praāvaṛṭpravardhakaāya namaḥ |
584\. OM praāvaṛṇṇāthaāya namaḥ |
585\. OM praāvaṛḍa-vinaāśakaāya namaḥ || 70||
586\. OM śaradaātmane namaḥ |
587\. OM śaraddhetave namaḥ |
588\. OM śaratkaālapravartakaāya namaḥ |
589\. OM śarannaāthaāya namaḥ |
590\. OM śaratkaālanaāśakaāya namaḥ |
591\. OM śaradaāśrayaāya namaḥ || 71||
592\. OM himasvaraūpaāya namaḥ |
593\. OM himadaāya namaḥ |
594\. OM himaghne namaḥ |
595\. OM himanaāyakaāya namaḥ |
596\. OM śaiśiraātmane namaḥ |
597\. OM śaiśireśāya namaḥ |
598\. OM śaiśirartupravartakaāya namaḥ || 72||
599\. OM praācyaātmane namaḥ |
600\. OM dakaṣiṇākaāraāya namaḥ |
601\. OM prataīcyaātmane namaḥ |
602\. OM uttaraākaṛtaye namaḥ |
603\. OM āgneyaātmane namaḥ |
604\. OM niraṛtaīśāya namaḥ |
605\. OM vaāyavyaātmane namaḥ |
606\. OM īśanaāyakaāya namaḥ || 73||
607\. OM ūrdhvaādhaḥsudigaākaāraāya namaḥ |
608\. OM naānaādeśaikanaāyakaāya namaḥ |
609\. OM sarvapakaṣimaṛgaākaāraāya namaḥ |
610\. OM sarvapakaṣimaṛgaādhipaāya namaḥ || 74||
611\. OM sarvapakaṣimaṛgaādhaāraāya namaḥ |
612\. OM maṛgaādyutpattikaāraṇāya namaḥ |
613\. OM jaīvaādhyakaṣāya namaḥ |
614\. OM jaīvavandyaāya namaḥ |
615\. OM jaīvavide namaḥ |
616\. OM jaīvarakaṣakaāya || 75||
617\. OM jaīvakaṛte namaḥ |
618\. OM jaīvaghne namaḥ |
619\. OM jaīvajaīvanaāya namaḥ |
620\. OM jaīvasaṃśrayaāya namaḥ |
621\. OM jyotiḥsvaraūpiṇe namaḥ |
622\. OM viśvaātmane namaḥ |
623\. OM viśvanaāthaāya namaḥ |
624\. OM viyatpataye namaḥ || 76||
625\. OM vajraātmane namaḥ |
626\. OM vajrahastaātmane namaḥ |
627\. OM vajreśāya namaḥ |
628\. OM vajrabhaūṣitaāya namaḥ |
629\. OM kumaāragurave īśānaāya namaḥ |
630\. OM gaṇādhyakaṣāya namaḥ |
631\. OM gaṇādhipaāya namaḥ || 77||
632\. OM pinaākapaāṇaye namaḥ |
633\. OM saūryaātmane namaḥ |
634\. OM somasaūryaāgnilocanaāya namaḥ |
635\. OM apaāyarahitaāya namaḥ |
636\. OM śāntaāya namaḥ |
637\. OM daāntaāya namaḥ |
638\. OM damayitre namaḥ |
639\. OM damaāya namaḥ || 78||
640\. OM ṛṣaye namaḥ |
641\. OM puraāṇapuruṣāya namaḥ |
642\. OM puruṣeśāya namaḥ |
643\. OM purandaraāya namaḥ |
644\. OM kaālaāgnirudraāya namaḥ |
645\. OM sarveśāya namaḥ |
646\. OM śamaraūpaāya namaḥ |
647\. OM śameśvaraāya namaḥ || 79||
648\. OM pralayaānalakaṛte namaḥ |
649\. OM divyaāya namaḥ |
650\. OM pralayaānalanaāśakaāya namaḥ |
651\. OM triyambakaāya namaḥ |
652\. OM ariṣaḍvarganaāśakaāya namaḥ |
653\. OM dhanadapriyaāya namaḥ || 80||
654\. OM akaṣobhyaāya namaḥ |
655\. OM kaṣobharahitaāya namaḥ |
656\. OM kaṣobhadaāya namaḥ |
657\. OM kaṣobhanaāśakaāya namaḥ |
658\. OM sadambhaāya namaḥ |
659\. OM dambharahitaāya namaḥ |
660\. OM dambhadaāya namaḥ |
661\. OM dambhanaāśakaāya namaḥ || 81||
662\. OM kundenduśaṃkhadhavalaāya namaḥ |
663\. OM bhasmoddhaūlitavigrahaāya namaḥ |
664\. OM bhasmadhaāraṇahaṛṣṭātmane namaḥ |
665\. OM tuṣṭaye namaḥ |
666\. OM puṣṭaye namaḥ |
667\. OM arisaūdanaāya namaḥ || 82||
668\. OM sthaāṇave namaḥ |
669\. OM digambaraāya namaḥ |
670\. OM bhargaāya namaḥ |
671\. OM bhaganetrabhide namaḥ |
672\. OM udyamaāya namaḥ |
673\. OM trikaāgnaye namaḥ |
674\. OM kaālakaālaāgnaye namaḥ |
675\. OM advitaīyaāya namaḥ |
676\. OM mahaāyaśase namaḥ || 83||
677\. OM saāmapriyaāya namaḥ |
678\. OM saāmavetre namaḥ |
679\. OM saāmagaāya namaḥ |
680\. OM saāmagapriyaāya namaḥ |
681\. OM dhaīrodaāttaāya namaḥ |
682\. OM mahaādhaīraāya namaḥ |
683\. OM dhairyadaāya namaḥ |
684\. OM dhairyavardhakaāya namaḥ || 84||
685\. OM laāvaṇyaraāśaye namaḥ |
686\. OM sarvaj¤aāya subuddhaye namaḥ |
687\. OM buddhimate varaāya namaḥ |
688\. OM tumbavaīṇāya namaḥ |
689\. OM kambukaṇṭhaāya namaḥ |
690\. OM śambaraārinikaṛntanaāya namaḥ || 85||
691\. OM śārdaūlacarmavasanaāya namaḥ |
692\. OM paūraṇānandaāya namaḥ |
693\. OM jagatpriyaāya namaḥ |
694\. OM jayapradaāya namaḥ |
695\. OM jayaādhyakaṣāya namaḥ |
696\. OM jayaātmane namaḥ |
697\. OM jayakaāraṇāya namaḥ || 86||
698\. OM jaṅgamaājaṅgamaākaāraāya namaḥ |
699\. OM jagadutpattikaāraṇāya namaḥ |
700\. OM jagadrakaṣākaraāya namaḥ |
701\. OM vaśyaāya namaḥ |
702\. OM jagatpralayakaāraṇāya namaḥ || 87||
703\. OM paūṣadantabhide namaḥ |
704\. OM utkaṛṣṭāya namaḥ |
705\. OM pa¤cayaj¤aāya namaḥ |
706\. OM prabha¤jakaāya namaḥ |
707\. OM aṣṭamaūrtaye namaḥ |
708\. OM viśvamaūrtaye namaḥ |
709\. OM atimaūrtaye namaḥ |
710\. OM amaūrtimate namaḥ || 88||
711\. OM kailaāsaśikharaāvaāsaāya namaḥ |
712\. OM kailaāsaśikharapriyaāya namaḥ |
713\. OM bhaktakailaāsadaāya namaḥ |
714\. OM saūkaṣmaāya namaḥ |
715\. OM marmaj¤aāya namaḥ |
716\. OM sarvaśikaṣakaāya namaḥ || 89||
717\. OM somaāya somakalaākaāraāya namaḥ |
718\. OM mahaātejase namaḥ |
719\. OM mahaātapase namaḥ |
720\. OM hiraṇyaśmaśrave namaḥ |
721\. OM ānandaāya namaḥ |
722\. OM svaraṇakeśāya namaḥ |
723\. OM suvaraṇadaṛśe namaḥ || 90||
724\. OM brahmaṇe namaḥ |
725\. OM viśvasaṛje namaḥ |
726\. OM urvaīśāya namaḥ |
727\. OM mocakaāya namaḥ |
728\. OM bandhavarjitaāya namaḥ |
729\. OM svatantraāya namaḥ |
730\. OM sarvamantraātmane namaḥ |
731\. OM śvutimate amitaprabhaāya namaḥ || 91||
732\. OM puṣkaraākaṣāya namaḥ |
733\. OM puṇyakaīrtaye namaḥ |
734\. OM puṇyaśravaṇakaīrtanaāya namaḥ |
735\. OM puṇyamaūrtaye namaḥ |
736\. OM puṇyadaātre namaḥ |
737\. OM puṇyaāpuṇyaphalapradaāya namaḥ || 92||
738\. OM saārabhaūtaāya namaḥ |
739\. OM svaramayaāya namaḥ |
740\. OM rasabhaūtaāya namaḥ |
741\. OM rasaāśrayaāya namaḥ |
742\. OM OMkaāraāya namaḥ |
743\. OM praṇavaāya namaḥ |
744\. OM naādaāya namaḥ |
745\. OM praṇataārtiprabha¤janaāya namaḥ || 93||
746\. OM nikaṭasthaāya namaḥ |
747\. OM atidaūrasthaāya namaḥ |
748\. OM vaśine namaḥ |
749\. OM brahmaāṇḍanaāyakaāya namaḥ |
750\. OM mandaāramaūlanilayaāya namaḥ |
751\. OM mandaārakusumaāvaṛtaāya namaḥ || 94||
752\. OM vaṛndaārakapriyatamaāya namaḥ |
753\. OM vaṛndaārakavaraārcitaāya namaḥ |
754\. OM śraīmate namaḥ |
755\. OM anantakalyaāṇaparipaūraṇāya namaḥ |
756\. OM mahodayaāya namaḥ || 95||
757\. OM mahotsaāhaāya namaḥ |
758\. OM viśvabhoktre namaḥ |
759\. OM viśvaāśāparipaūrakaāya namaḥ |
760\. OM sulabhaāya namaḥ |
761\. OM asulabhaāya namaḥ |
762\. OM labhyaāya namaḥ |
763\. OM alabhyaāya namaḥ |
764\. OM laābhapravardhakaāya namaḥ || 96||
765\. OM laābhaātmane namaḥ |
766\. OM laābhadaāya namaḥ |
767\. OM vaktre namaḥ |
768\. OM dyutimate namaḥ |
769\. OM anasaūyakaāya namaḥ |
770\. OM brahmacaāriṇe namaḥ |
771\. OM daṛḍhaācaāriṇe namaḥ |
772\. OM devasiṃhaāya namaḥ |
773\. OM dhanapriyaāya namaḥ || 97||
774\. OM vedapaāya namaḥ |
775\. OM devadeveśāya namaḥ |
776\. OM devadevaāya namaḥ |
777\. OM uttamottamaāya namaḥ |
778\. OM baījaraājaāya namaḥ |
779\. OM baījahetave namaḥ |
780\. OM baījadaāya namaḥ |
781\. OM baījavaṛddhidaāya namaḥ || 98||
782\. OM baījaādhaāraāya namaḥ |
783\. OM baījaraūpaāya namaḥ |
784\. OM nirbaījaāya namaḥ |
785\. OM baījanaāśakaāya namaḥ |
786\. OM paraāpareśāya namaḥ |
787\. OM varadaāya namaḥ |
788\. OM piṅgalaāya namaḥ |
789\. OM ayugmalocanaāya namaḥ || 99||
790\. OM piṅgalaākaṣāya namaḥ |
791\. OM suragurave namaḥ |
792\. OM gurave namaḥ |
793\. OM suragurupriyaāya namaḥ |
794\. OM yugaāvahaāya namaḥ |
795\. OM yugaādhaīśāya namaḥ |
796\. OM yugakaṛte namaḥ |
797\. OM yuganaāśakaāya namaḥ || 100||
798\. OM karpaūragauraāya namaḥ |
799\. OM gauraīśāya namaḥ |
800\. OM gauraīguruguhaāśrayaāya namaḥ |
801\. OM dhaūrjaṭaye namaḥ |
802\. OM piṅgalajaṭāya namaḥ |
803\. OM jaṭāmaṇḍalamaṇḍitaāya namaḥ || 101||
804\. OM manojavaāya namaḥ |
805\. OM jaīvahetave namaḥ |
806\. OM andhakaāsurasaūdanaāya namaḥ |
807\. OM lokabandhave namaḥ |
808\. OM kalaādhaāraāya namaḥ |
809\. OM paāṇḍuraāya namaḥ |
810\. OM pramathaādhipaāya namaḥ || 102||
811\. OM avyaktalakaṣaṇāya namaḥ |
812\. OM yogine namaḥ |
813\. OM yogaīśāya namaḥ |
814\. OM yogapuṃgavaāya namaḥ |
815\. OM śritaāvaāsaāya namaḥ |
816\. OM janaāvaāsaāya namaḥ |
817\. OM suraāvaāsaāya namaḥ |
818\. OM sumaṇḍalaāya namaḥ || 103||
819\. OM bhavavaidyaāya namaḥ |
820\. OM yogivedyaāya namaḥ |
821\. OM yogisiṃhahaṛdaāsanaāya namaḥ |
822\. OM uttamaāya namaḥ |
823\. OM anuttamaāya namaḥ |
824\. OM aśaktaāya namaḥ |
825\. OM kaālakaṇṭhaāya namaḥ |
826\. OM viṣādanaāya namaḥ || 104||
827\. OM āśāsyaāya namaḥ |
828\. OM kamanaīyaātmane namaḥ |
829\. OM śubhaāya namaḥ |
830\. OM sundaravigrahaāya namaḥ |
831\. OM bhaktakalpatarave namaḥ |
832\. OM stotre namaḥ |
833\. OM stavyaāya namaḥ |
834\. OM stotravarapriyaāya namaḥ || 105||
835\. OM aprameyaguṇādhaāraāya namaḥ |
836\. OM vedakaṛte namaḥ |
837\. OM vedavigrahaāya namaḥ |
838\. OM kaīrtyaādhaāraāya namaḥ |
839\. OM kaīrtikaraāya namaḥ |
840\. OM kaīrtihetave namaḥ |
841\. OM ahetukaāya namaḥ || 106||
842\. OM apradhaṛṣyaāya namaḥ |
843\. OM śāntabhadraāya namaḥ |
844\. OM kaīrtistambhaāya namaḥ |
845\. OM manomayaāya namaḥ |
846\. OM bhaūśayaāya namaḥ |
847\. OM annamayaāya namaḥ |
848\. OM abhoktre namaḥ |
849\. OM maheṣvaāsaāya namaḥ |
850\. OM mahaītanave namaḥ || 107||
851\. OM vij¤aānamayaāya namaḥ |
852\. OM ānandamayaāya namaḥ |
853\. OM praāṇamayaāya namaḥ |
854\. OM annadaāya namaḥ |
855\. OM sarvalokamayaāya namaḥ |
856\. OM yaṣṭre namaḥ |
857\. OM dharmaādharmapravartakaāya namaḥ || 108||
858\. OM anirviṇṇāya namaḥ |
859\. OM guṇagraāhiṇe namaḥ |
860\. OM sarvadharmaphalapradaāya namaḥ |
861\. OM dayaāsudhaārdranayanaāya namaḥ |
862\. OM niraāśiṣe namaḥ |
863\. OM aparigrahaāya namaḥ || 109||
864\. OM paraārthavaṛttaye madhuraāya namaḥ |
865\. OM madhurapriyadaraśanaāya namaḥ |
866\. OM muktaādaāmaparaītaāṅgaāya namaḥ |
867\. OM niḥsaṅgaāya namaḥ |
868\. OM maṅgalaākaraāya namaḥ || 110||
869\. OM sukhapradaāya namaḥ |
870\. OM sukhaākaāraāya namaḥ |
871\. OM sukhaduḥkhavivarjitaāya namaḥ |
872\. OM viśṛṅkhalaāya namaḥ |
873\. OM jagate namaḥ |
874\. OM kartre namaḥ |
875\. OM jitasarvaāya namaḥ |
876\. OM pitaāmahaāya namaḥ || 111||
877\. OM anapaāyaāya namaḥ |
878\. OM akaṣayaāya namaḥ |
879\. OM muṇḍine namaḥ |
880\. OM suraūpaāya namaḥ |
881\. OM raūpavarjitaāya namaḥ |
882\. OM ataīndriyaāya namaḥ |
883\. OM mahaāmaāyaāya namaḥ |
884\. OM maāyaāvine namaḥ |
885\. OM vigatajvaraāya namaḥ || 112||
886\. OM amaṛtaāya namaḥ |
887\. OM śāśvataāya śāntaāya namaḥ |
888\. OM maṛtyughne namaḥ |
889\. OM maūkanaāśanaāya namaḥ |
890\. OM mahaāpretaāsanaāsaīnaāya namaḥ |
891\. OM piśācaānucaraāvaṛtaāya namaḥ || 113||
892\. OM gauraīvilaāsasadanaāya namaḥ |
893\. OM naānaāgaānaviśāradaāya namaḥ |
894\. OM vicitramaālyavasanaāya namaḥ |
895\. OM divyacandanacarcitaāya namaḥ || 114||
896\. OM viṣṇubrahmaādivandyaāṃghraye namaḥ |
897\. OM suraāsuranamaskaṛtaāya namaḥ |
898\. OM kiraīṭaleḍhiphaālendave namaḥ |
899\. OM maṇikaṃkaṇabhaūṣitaāya namaḥ || 115||
900\. OM ratnaāṃgadaāṃgaāya namaḥ |
901\. OM ratneśāya namaḥ |
902\. OM ratnara¤jitapaādukaāya namaḥ |
903\. OM navaratnagaṇopetakiraīṭine namaḥ |
904\. OM ratnaka¤cukaāya namaḥ || 116||
905\. OM naānaāvidhaānekaratnalasatkuṇḍalamaṇḍitaāya namaḥ |
906\. OM divyaratnagaṇākaīraṇakaṇṭhaābharaṇabhaūṣitaāya namaḥ || 117||
907\. OM galavyaālamaṇaye namaḥ |
908\. OM naāsaāpuṭabhraājitamauktikaāya namaḥ |
909\. OM ratnaāṃgulaīyavilasatkaraśākhaānakhaprabhaāya namaḥ || 118||
910\. OM ratnabhraājaddhemasaūtralasatkaṭitaṭāya namaḥ |
911\. OM paṭave namaḥ |
912\. OM vaāmaāṅkabhaāgavilasatpaārvataīvaīkaṣaṇapriyaāya namaḥ || 119||
913\. OM laīlaāvalaṃbitavapuṣe namaḥ |
914\. OM bhaktamaānasamandiraāya namaḥ |
915\. OM mandamandaārapuṣpaughalasadvaāyuniṣevitaāya namaḥ || 120||
916\. OM kastaūraīvilasatphaālaāya namaḥ |
917\. OM divyaveṣaviraājitaāya namaḥ |
918\. OM divyadehaprabhaākaūṭasandaīpitadigantaraāya namaḥ || 121||
919\. OM devaāsuragurustavyaāya namaḥ |
920\. OM devaāsuranamaskaṛtaāya namaḥ |
921\. OM hastaraājatpuṇḍaraīkaāya namaḥ |
922\. OM puṇḍaraīkanibhekaṣaṇāya namaḥ || 122||
923\. OM sarvaāśāsyaguṇāya namaḥ |
924\. OM ameyaāya namaḥ |
925\. OM sarvalokeṣṭabhaūṣaṇāya namaḥ |
926\. OM sarveṣṭadaātre namaḥ |
927\. OM sarveṣṭāya namaḥ |
928\. OM sphuranmaṅgalavigrahaāya namaḥ || 123||
929\. OM avidyaāleśarahitaāya namaḥ |
930\. OM naānaāvidyaikasaṃśrayaāya namaḥ |
931\. OM maūrtibhavaāya namaḥ |
932\. OM kaṛpaāpaūraāya namaḥ |
933\. OM bhakteṣṭaphalapaūrakaāya namaḥ || 124||
934\. OM sampaūraṇakaāmaāya namaḥ |
935\. OM saubhaāgyanidhaye namaḥ |
936\. OM saubhaāgyadaāyakaāya namaḥ |
937\. OM hitaiṣiṇe namaḥ |
938\. OM hitakaṛte namaḥ |
939\. OM saumyaāya namaḥ |
940\. OM paraārthaikaprayojanaāya namaḥ || 125||
941\. OM śaraṇāgatadaīnaārtaparitraāṇaparaāyaṇāya namaḥ |
942\. OM jiṣṇave namaḥ |
943\. OM netre namaḥ |
944\. OM vaṣaṭkaāraāya namaḥ |
945\. OM bhraājiṣṇave namaḥ |
946\. OM bhojanaāya namaḥ |
947\. OM haviṣe namaḥ || 126||
948\. OM bhoktre namaḥ |
949\. OM bhojayitre namaḥ |
950\. OM jetre namaḥ |
951\. OM jitaāraye namaḥ |
952\. OM jitamaānasaāya namaḥ |
953\. OM akaṣaraāya namaḥ |
954\. OM kaāraṇāya namaḥ |
955\. OM kruddhasamaraāya namaḥ |
956\. OM śāradaplavaāya namaḥ || 127||
957\. OM āj¤aāpakeccaāya namaḥ |
958\. OM gambhaīraāya namaḥ |
959\. OM kavaye namaḥ |
960\. OM duḥsvapnanaāśakaāya namaḥ |
961\. OM pa¤cabrahmasamutpattaye namaḥ |
962\. OM kaṣetraj¤aāya namaḥ |
963\. OM kaṣetrapaālakaāya namaḥ || 128||
964\. OM vyomakeśāya namaḥ |
965\. OM bhaīmaveṣāya namaḥ |
966\. OM gauraīpataye namaḥ |
967\. OM anaāmayaāya namaḥ |
968\. OM bhavaābdhitaraṇopaāyaāya namaḥ |
969\. OM bhagavate namaḥ |
970\. OM bhaktavatsalaāya namaḥ || 129||
971\. OM varaāya namaḥ |
972\. OM variṣṭhaāya namaḥ |
973\. OM nediṣṭhaāya namaḥ |
974\. OM priyaāya namaḥ |
975\. OM priyadavaāya namaḥ |
976\. OM sudhiye namaḥ |
977\. OM yantre namaḥ |
978\. OM yaviṣṭhaāya namaḥ |
979\. OM kaṣodiṣṭhaāya namaḥ |
980\. OM sthaviṣṭhaāya namaḥ |
981\. OM yamaśāsakaāya namaḥ || 130||
982\. OM hiraṇyagarbhaāya namaḥ |
983\. OM hemaāṃgaāya namaḥ |
984\. OM hemaraūpaāya namaḥ |
985\. OM hiraṇyadaāya namaḥ |
986\. OM brahmajyotiṣe namaḥ |
987\. OM anaāvekaṣyaāya namaḥ |
988\. OM caāmuṇḍājanakaāya namaḥ |
989\. OM ravaye namaḥ || 131||
990\. OM mokaṣārthijanasaṃsevyaāya namaḥ |
991\. OM mokaṣadaāya namaḥ |
992\. OM mokaṣanaāyakaāya namaḥ |
993\. OM mahaāśmaśānanilayaāya namaḥ |
994\. OM vedaāśvaāya namaḥ |
995\. OM bhaūrathaāya namaḥ |
996\. OM sthiraāya namaḥ || 132||
997\. OM maṛgavyaādhaāya namaḥ |
998\. OM carmadhaāmne namaḥ |
999\. OM praccannaāya namaḥ |
1000\. OM sphaṭikaprabhaāya namaḥ |
1001\. OM sarvaj¤aāya namaḥ |
1002\. OM paramaārthaātmane namaḥ |
1003\. OM brahmaānandaāśrayaāya namaḥ |
1004\. OM vibhave namaḥ || 133||
1005\. OM maheśvaraāya namaḥ |
1006\. OM mahaādevaāya namaḥ |
1007\. OM parabrahmaṇe namaḥ |
1008\. OM sadaāśivaāya namaḥ || 134||

Stats